روش های تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

روش های تصفیه فاضلاب صنایع لبنی
در یک طبقه بندی ساده، تصفیه فاضلاب صنایع لبنی و کارخانه لبنیات از دو بخش تشکیل شده است که شامل، حذف فیزیکی چربی و ذرات جامد معلق (TSS) و بخش دوم حذف بیولوژیکی عوامل COD و BOD توسط واحدهای هوازی و بی هوازی می باشد.
همانطور که گفته شد چنانچه چربی و روغن وارد واحدهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب صنایع لبنی گردد، این سیستم ها دچار مشکل شده و عملکرد آنان مختل می گردد. برای این منظور روشهای پیش تصفیه جهت حذف چربی استفاده می گردد. همچنین به علت غلظت بالای COD استفاده از چند واحد بیولوژیکی به صورت سری امری ضروری است. باید توجه نمود که حداکثر غلظت COD ورودی به واحدهای هوازی نمی تواند بیش از 2000mg/lit باشد.
در مجموع واحدهای تصفیه فاضلاب صنایع لبنی به شرح ذیل می باشند:
1- واحد یکنواخت ساز و چربی گیر ساده: به علت استفاده از محلولهای اسیدی و بازی در خط تولید، در این واحد فاضلاب همگن شده و pH و دبی آن یکنواخت می گردد. در واحد چربی گیر ساده، چربی و روغن غیر محلول موجود در پساب که به حالت غیر محلول می باشد، به دلیل سبکی به روی سطح آمده و به وسیله یک پارو جمع آوری می گردد.
2- واحدهای پیشرفته چربی گیر و حذف ذرات معلق: در این واحدها، چربی محلول و همچنین ذرات جامد معلق فاضلاب به صورت فیزیکی یا شیمیایی حذف می گردند، مهمترین این روشها شامل، چربی گیر DAF، انعقاد و لخته سازی شیمیایی، انعقاد الکتریکی و یا چربی گیر CPI می باشند.
3- واحدهای بی هوازی تصفیه فاضلاب لبنی: به علت میزان بالای غلظت COD، نمی توان فاضلاب کارخانه لبنیات را مستقیماً وارد واحد هوازی نمود، زیرا هم راندمان واحد را به شدت کاهش می دهد و هم میزان لجن تولیدی افزایش می یابد. بنابراین از روشهای بی هوازی که بر پایه تولید گاز توسط باکتریهای بی هوازی طراحی گردیده اند، استفاده می گردد. مهمترین روشهای تصفیه بی هوازی شامل: UASB, UABR, UAFBR, SGSB می باشد.
4- واحدهای هوازی تصفیه فاضلاب صنایع لبنی: این واحدها آخرین مرحله از حذف COD و BOD فاضلاب می باشند و با استفاده از تزریق هوا با حباب های ریز، بخشی از فاضلاب را به شکل لجن درآورده و تصفیه صورت می گیرد. مهمترین واحدهای هوازی شامل هوادهی گسترده، رشد چسبیده ماننده MBBR و PBBR و یا IFAS می باشد. در آخرین مرحله تصفیه فاضلاب صنایع لبنی، ته نشینی قرار دارد که لجن شکل گرفته به علت دانسیته بالا ته نشین گردیده و از سیستم حذف می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *